doomo
projekty domów (nie)typowych
Regulamin  /  wersja pdf


Obowiązuje od 30 lipca 2021 roku.1. STRONY TRANSAKCJI


1.1. / Sprzedający - firma "DOOMO Jarosław Krysiak" z siedzibą w Katowicach (40-833), przy ulicy Obroki 81/83/10, posiadająca NIP 573-239-60-52 oraz REGON 240961713.
1.2. / Kupujący / Użytkownik – dowolna osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze strony internetowej doomo.pl oraz posiadająca zdolność do czynności prawnych.2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. / Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem doomo.pl.
2.2. / Za pośrednictwem witryny internetowej doomo.pl sprzedawane są Towary w postaci Dokumentacji projektowej domów typowych oraz Kosztorysów inwestorskich.
2.3. / Informacje znajdujące się na stronie internetowej doomo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.4. / Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto. Firma jest zwolniona z podatku VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
2.5. / Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ KOSZTORYSÓW


3.1. / Dokumentacje projektowe oraz kosztorysy zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów (należących do odpowiednich izb zawodowych, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi w czasie przygotowania odpowiednimi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego.
3.2. / Sprzedający oferuje Towary w postaci Dokumentacji projektowej domów typowych oraz Kosztorysów inwestorskich.
3.3. / Dokumentacja projektowa domu typowego w formie drukowanej formatu A4 składa się z 3 egz. projektu architektoniczno-budowlanego oraz 2 egz. projektu technicznego i zawiera:
a) Projekt budowlany architektury:
opis techniczny; zestawienie powierzchni; rzuty poszczególnych kondygnacji oraz dachu; niezbędne przekroje; elewacje; oraz elementy projektu wykonawczego takie jak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz charakterystyczne detale architektoniczne.
b) Projekt wykonawczy konstrukcji:
opis techniczny i obliczenia statyczne; rzut fundamentów; rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem stropów, belek, nadproży; rzut więźby dachowej (jeśli występuje); detale konstrukcyjne oraz zestawienia stali i drewna (jeśli występuje).
c) Projekt budowlany instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu (jeśli występuje), wentylacji mechanicznej z rekuperację, elektryczną i odgromową:
opis techniczny i obliczenia; rzuty kondygnacji; niezbędne rozwinięcia i aksonometrie.
d) Charakterystykę energetyczną.
e) Zgodę na zmiany i adaptację projektu.
f) Uprawnienia i oświadczenia projektantów.
3.4. / Zamówiona Dokumentacja projektowa może różnić się nieznacznie od materiałów obrazujących i opisujących Towary znajdujące się na stronie doomo.pl.
3.5. / Kosztorys inwestorski w wersji cyfrowej (pdf i edytowalnego arkusza kalkulacyjnego) przesyłany na adres e-mail Kupującego zawiera: szczegółowe zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu. Składa się z części przedmiaru bez cen oraz pełnego kosztorysu.
3.6. / Wartości w zamówionym Kosztorysie inwestorskim mogą różnić się od kosztów budowy zamieszczonych na stronie doomo.pl. Wynika to z metody obliczeń, przyjętego terminu oraz lokalizacji inwestycji.4. PRAWA AUTORSKIE


4.1. / Z uwagi na ustawę o prawach autorskich Sprzedającemu przysługują prawa autorskie do Dokumentacji projektowej domów typowych. Prawa autorskie Sprzedającego nie są ograniczone w zakresie objętym umową i w momencie zakupu zostają przeniesione na Kupującego do jednorazowego wykorzystania do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego.
4.2. / Każdy egzemplarz towaru jest oryginalnie zabezpieczony plombą, której usunięcie skutkuje jednorazowym wykorzystaniem praw autorskich do realizacji inwestycji przez Kupującego.
4.3. / Prawa autorskie do Dokumentacji projektowej nie mogą być przez Kupującego przeniesione na osoby trzecie.
4.4. / Wszelkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów na stronie doomo.pl objęte są ochroną prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich do celów komercyjnych bez zgody i wiedzy autorów jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.5. ZAKRES WYKORZYSTANIA ZAKUPIONEJ DOKUMENTACJI ORAZ MOŻLIWE ZMIANY


5.1. / Kupujący dokumentację projektową otrzymuje zgodę na wykorzystanie jej do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
5.2. / Zakupiona dokumentacja projektowa domu typowego może być wykorzystana do realizacji pojedynczej inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu przez Projektanta posiadającego stosowne uprawnienia adaptacji do warunków i przepisów miejscowych.
5.3. / W ramach adaptacji Dokumentacji projektowej do warunków lokalnych należy:
a) Na oryginałach projektu nanieść trwałą techniką projektowane zmiany, jeśli występują.
b) Zaadaptować fundamenty budynku do lokalnych warunków gruntowych i terenowych.
c) Dokonać sprawdzenia i ewentualnego przeliczenia elementów konstrukcji, dostosowując je do warunków lokalnych oraz obciążeń normatywnych zależnych od strefy klimatycznej.
d) Sprawdzić i ewentualnie dostosować projekty instalacji do lokalnych warunków przyłączenia.
e) Dostosować charakterystykę energetyczną budynku do konkretnej lokalizacji, usytuowania na działce, źródła ciepła oraz ewentualnych rozwiązań energooszczędnych.
f) Opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
g) W metrykach Dokumentacji projektowej umieścić dane Projektanta wykonującego adaptację oraz datę i podpis potwierdzający przystosowanie do warunków otoczenia.
h) Przygotować stosowne oświadczenia Projektantów adoptujących oraz załączyć kopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej.
i) Projekt zagospodarowania terenu oraz załączniki umieścić w osobnych częściach, które razem z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym będą tworzyły projekt budowlany.
5.4. / Dopuszczalne zmiany w zakupionej Dokumentacji projektowej:
a) Wprowadzenie bądź likwidacja częściowego lub całkowitego podpiwniczenia domu.
b) Zmiana poziomu posadzki parteru do wysokości 0,5 m względem przylegającego terenu.
c) Zmiany związane z elementami zewnętrznymi domu np.: schody, podjazd, tarasy itp.
d) Zmiana wewnętrznego układu pomieszczeń, ścian nośnych i działowych wraz z otworami drzwiowymi, zmiana układu schodów oraz otworów w stropach.
e) Zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5º i podniesienie wysokości ścian kolankowych oraz związana z tym zmiana wysokości budynku.
f) Zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych na elewacjach.
g) Zmiany konstrukcyjne, materiałowe i wykończeniowe.
h) Zmiana rodzaju wentylacji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i odgromowych oraz parametrów projektowanej charakterystyki energetycznej.
5.5. / Zmiany wymienione w punkcie 5.4. mogą być wprowadzane do projektu jednorazowo i nie upoważniają wykonującego adaptację do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego. Zmiany inne niż wymienione punkcie 5.4. wymagają pisemnej, bezpłatnej zgody autora. Zmiany mogą być wprowadzane pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcyjnych i techniczno- budowlanych.6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


6.1. / W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem doomo.pl, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:
a) Dokonać wyboru Towaru, poprzez skorzystanie z przycisku 'cena: … - zamawiam' dostępnego przy każdym z projektów,
b) Krok 1z2 formularza - wprowadzić wymagane dane i nacisnąć przycisk 'dalej',
c) Krok 2z2 formularza - sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych i złożyć zamówienie naciskając przycisk 'wyślij zamówienie'. W tym samym momencie na podany adres e-mail zostaje wysłane automatyczne potwierdzenie wypełnienia formularza.
6.2. / Po spełnieniu warunków z punktu 6.1. zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.
6.3. / Zamówienie Towaru jest również możliwe telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail. Dane kontaktowe znajdują się na stronie doomo.pl.
6.4. / Po złożeniu zamówienia w jeden z podanych sposobów, na konto e-mail Kupującego w ciągu 2 dni roboczych zostanie wysłane ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dane do przelewu oraz informacje dotyczące realizacji zamówienia. W wyjątkowych przypadkach szczegóły zamówienia zostaną potwierdzone telefonicznie.
6.5. / Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe oraz, że wyraża zgodę na ewentualną weryfikację danych przez Sprzedającego.
6.6. / Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyjątkiem zamówienia telefonicznego, które jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10 do 18.
6.7. / Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.7. FORMA PŁATNOŚCI


7.1. / Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar przelewem bankowym, dokonując przedpłaty na rachunek Sprzedającego w banku mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej o numerze: 91 1140 2004 0000 3102 5389 5497. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności wynikającej z zamówienia.8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY


8.1. / Dostawa zamówionego towaru następuje za pośrednictwem Kuriera - firmy przewozowej.
8.2. / Koszty dostawy pokrywa Sprzedający - wliczone w cenę Towaru.
8.3. / Sprzedający zobowiązuje się wysłać zakupiony Towar pod wskazany przez Kupującego adres nie później niż w ciągu 28 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty całości należności na koncie Sprzedającego. Dokładny, ustalany indywidualnie dla każdego z projektów termin podawany jest w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia. Zwykle jest to 5 do 7 dni roboczych.
8.4. / Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie przesyłki z winy osób trzecich np: firmy kurierskiej.
8.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
a) Odmowy realizacji zamówienia do momentu otrzymania przedpłaty od Kupującego,
b) Anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od jego wpłynięcia,
c) Anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ostatecznego potwierdzenia zamówienia.
8.6. / Kupujący przed dokonaniem odbioru przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia czy nie jest ona uszkodzona na skutek transportu lub czy nie nosi śladów ingerencji. W przypadku stwierdzenia wad należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny, który będzie podstawą do roszczeń wobec Sprzedającego.9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


9.1. / Kupujący zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.
9.2. / Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wysłanie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, listownie lub na adres e-mail Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz o niewykorzystaniu Dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z numerem konta bankowego, na które ma zostać przelana zwracana kwota.
9.3. / W przypadku odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona Sprzedającemu w stanie nie zmienionym (nie noszącym śladów otwierania, wykorzystania lub zniszczenia), na koszt Kupującego w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9.4. / Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej od Kupującego i potwierdzenia jej zgodności ze stanem pierwotnym, w ciągu 14 dni na wskazane w oświadczeniu konto Kupującego zostaną przelane środki pieniężne.10. DANE OSOBOWE


10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Sprzedający.
10.2. / Dane podane przez Kupującego podczas składania zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego doomo.pl.
10.3. / Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych podmiotom realizującym usługi: księgowe i kurierskie, które następują na mocy umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, będą także przetwarzane do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego w celu windykacji należności oraz informowania o własnej ofercie handlowej.
10.4. / Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do obcych państw lub organizacji międzynarodowych.
10.5. / Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do 3 lat od momentu zakończenia budowy realizowanej na podstawie zakupionej Dokumentacji projektowej, lecz nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Kupujący dobrowolnie poinformuje Sprzedającego o momencie zakończenia budowy.
10.6. / Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dodatkowo przysługuje Kupującemu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10.7. / Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
10.8. / Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10.9. / Sprzedawca będący administratorem danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10.10. / W celu skorzystania z przysługujących Kupującemu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: doomo@doomo.pl lub numerem telefonu: +48 603 272 968.11. POLITYKA COOKIES


11.1. / Strona internetowa pod adresem doomo.pl, której operatorem jest Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
11.2. / Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11.3. / Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający jako operator strony internetowej.
11.4. / Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać danych np. w formularzu zamówienia.
11.5. / Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz Użytkownika określonych funkcji.
11.6. / Przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na komputerze lub urządzeniach przenośnych Użytkownika. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź być informowanym o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Blokada lub ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej.12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. / Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin będzie dostępny na stronie doomo.pl.
12.2. / Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym momencie cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania w nich zmian.