doomo
projekty domów (nie)typowych
Regulamin  /  wersja pdf


Obowiązuje od 25 maja 2018 roku.1. STRONY TRANSAKCJI


1.1. / Sprzedający - firma "DOOMO Jarosław Krysiak" z siedzibą w Katowicach (40-833), przy ulicy Obroki 81/83/10, posiadająca NIP 573-239-60-52 oraz REGON 240961713.
1.2. / Kupujący / Użytkownik – dowolna osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze strony internetowej www.doomo.pl oraz posiadająca zdolność do czynności prawnych.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. / Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.doomo.pl.
2.2. / Za pośrednictwem witryny internetowej www.doomo.pl sprzedawane są Towary w postaci Dokumentacji projektowej domów typowych oraz Kosztorysów inwestorskich.
2.3. / Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.doomo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.4. / Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto. Firma jest zwolniona z podatku VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
2.5. / Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ KOSZTORYSÓW


3.1. / Dokumentacje projektowe oraz kosztorysy zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów (należących do odpowiednich izb zawodowych, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi w czasie przygotowania odpowiednimi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego.
3.2. / Sprzedający oferuje Towary w postaci Dokumentacji projektowej domów typowych oraz Kosztorysów inwestorskich.
3.3. / Dokumentacja projektowa domu typowego składa się z 4 egzemplarzy formatu A4 w formie drukowanej i zawiera:
a) Projekt architektoniczno-budowlany:
opis techniczny; zestawienie powierzchni; charakterystyka energetyczna; rzuty poszczególnych kondygnacji oraz dachu; niezbędne przekroje; wszystkie elewacje; zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej; charakterystyczne detale architektoniczne,
b) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji:
opis techniczny i obliczenia statyczne; rzut fundamentów; rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem stropów, belek, nadproży; rzut więźby dachowej (jeśli występuje); detale konstrukcyjne,
c) Projekt instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, elektrycznej i odgromowej:
opis techniczny i obliczenia; rzuty kondygnacji; niezbędne rozwinięcia i aksonometrie; schemat tablicy bezpiecznikowej,
d) Zgodę na zmiany i adaptację projektu,
e) Uprawnienia i oświadczenia projektantów.
3.4. / Zamówiona Dokumentacja projektowa może różnić się nieznacznie od materiałów obrazujących i opisujących Towary znajdujące się na stronie www.doomo.pl.
3.5. / Kosztorys inwestorski składa się z 1 egzemplarza kosztorysu z przedmiarem oraz 1 egzemplarza przedmiaru, wszystko formatu A4 w formie drukowanej oraz na płycie CD i zawiera: szczegółowe zestawienie materiałów, robocizny, sprzętu.
3.6. / Wartości w zamówionym Kosztorysie inwestorskim mogą różnić się od kosztów budowy zamieszczonych na stronie www.doomo.pl. Wynika to z metody obliczeń, przyjętego terminu oraz lokalizacji inwestycji.


4. PRAWA AUTORSKIE


4.1. / Z uwagi na ustawę o prawach autorskich Sprzedającemu przysługują prawa autorskie do Dokumentacji projektowej domów typowych. Prawa autorskie Sprzedającego nie są ograniczone w zakresie objętym umową i w momencie zakupu zostają przeniesione na Kupującego do jednorazowego wykorzystania do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego.
4.2. / Każdy egzemplarz towaru jest oryginalnie zabezpieczony plombą, której usunięcie skutkuje jednorazowym wykorzystaniem praw autorskich do realizacji inwestycji przez Kupującego.
4.3. / Prawa autorskie do Dokumentacji projektowej nie mogą być przez Kupującego przeniesione na osoby trzecie.
4.4. / Wszelkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów na stronie www.doomo.pl objęte są ochroną prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich do celów komercyjnych bez zgody i wiedzy autorów jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.


5. ZAKRES WYKORZYSTANIA ZAKUPIONEJ DOKUMENTACJI ORAZ MOŻLIWE ZMIANY


5.1. / Kupujący dokumentację projektową otrzymuje zgodę na wykorzystanie jej do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
5.2. / Zakupiona dokumentacja projektowa domu typowego może być wykorzystana do realizacji pojedynczej inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu przez Projektanta posiadającego stosowne uprawnienia adaptacji do warunków i przepisów miejscowych.
5.3. / W ramach adaptacji dokumentacji projektowej należy:
a) Na oryginałach projektu nanieść trwałą techniką projektowane zmiany (jeśli występują),
b) Zaadaptować fundamenty budynku do lokalnych warunków gruntowych,
c) Dokonać sprawdzenia i ewentualnego przeliczenia elementów konstrukcji, dostosowując je do warunków otoczenia i obciążeń normatywnych zależnych od strefy klimatycznej,
d) Sprawdzić i ewentualnie dostosować projekty instalacji do lokalnych warunków przyłączenia,
e) Dostosować charakterystykę energetyczną budynku do konkretnej lokalizacji, usytuowania na działce, źródła ciepła oraz ewentualnych rozwiązań energooszczędnych,
f) Opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) W metryce Dokumentacji projektowej umieścić dane Projektanta wykonującego adaptację oraz datę i podpis potwierdzający przystosowanie do warunków otoczenia.
5.4. / Dopuszczalne zmiany w zakupionej Dokumentacji projektowej:
a) Wykonanie budynku w odbiciu lustrzanym,
b) Wprowadzenie bądź likwidacja częściowego lub całkowitego podpiwniczenia domu, zachowując układ ścian nośnych oraz nie zmieniając poziomu posadzki parteru względem przylegającego gruntu,
c) Zmiana wewnętrznego układu niekonstrukcyjnych ścian działowych oraz otworów drzwiowych,
d) Zastąpienie materiałów przewidzianych w projekcie innymi, pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcyjnych i techniczno-budowlanych,
e) Zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5%,
f) Zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych,
g) Likwidacja kominów wentylacji grawitacyjnej, przy jednoczesnym zastosowaniu innego rodzaju wentylacji spełniającej wymagania określone przepisami techniczno-budowlanymi,
h) Zmiany instalacyjne.
5.5. / Zmiany wymienione w punkcie 5.4. mogą być wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta wykonującego adaptację do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego. Zmiany inne niż wymienione w punkcie 5.4. wymagają pisemnej, bezpłatnej zgody autora.


6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


6.1. / W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem www.doomo.pl, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:
a) Dokonać wyboru Towaru, poprzez skorzystanie z przycisku 'formularz zamówienia' dostępnego przy każdym z projektów,
b) Krok 1z2 formularza - wprowadzić wymagane dane i nacisnąć przycisk 'dalej',
c) Krok 2z2 formularza - sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych i złożyć zamówienie naciskając przycisk 'wyślij zamówienie'. W tym samym momencie na podany adres e-mail zostaje wysłane automatyczne potwierdzenie wypełnienia formularza.
6.2. / Po spełnieniu warunków z punktu 6.1. zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.
6.3. / Zamówienie Towaru jest również możliwe telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.doomo.pl.
6.4. / Po złożeniu zamówienia w jeden z podanych sposobów, na konto e-mail Kupującego w ciągu 2 dni roboczych zostanie wysłane ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dane do przelewu oraz informacje dotyczące realizacji zamówienia. W wyjątkowych przypadkach szczegóły zamówienia zostaną potwierdzone telefonicznie.
6.5. / Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe oraz, że wyraża zgodę na ewentualną weryfikację danych przez Sprzedającego.
6.6. / Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyjątkiem zamówienia telefonicznego, które jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10 do 18.
6.7. / Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.


7. FORMA PŁATNOŚCI


7.1. / Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar przelewem bankowym, dokonując przedpłaty na rachunek Sprzedającego w banku mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej o numerze: 91 1140 2004 0000 3102 5389 5497. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności wynikającej z zamówienia.


8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY


8.1. / Dostawa zamówionego towaru następuje za pośrednictwem Kuriera - firmy przewozowej.
8.2. / Koszty dostawy pokrywa Sprzedający - wliczone w cenę Towaru.
8.3. / Sprzedający zobowiązuje się wysłać zakupiony Towar pod wskazany przez Kupującego adres nie później niż w ciągu 28 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty całości należności na koncie Sprzedającego. Dokładny, ustalany indywidualnie do każdego z projektów termin podawany jest w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia.
8.4. / Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie przesyłki z winy osób trzecich np: firmy kurierskiej.
8.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
a) Odmowy realizacji zamówienia do momentu otrzymania przedpłaty od Kupującego,
b) Anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od jego wpłynięcia,
c) Anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ostatecznego potwierdzenia zamówienia.
8.6. / Kupujący przed dokonaniem odbioru przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia czy nie jest ona uszkodzona na skutek transportu lub czy nie nosi śladów ingerencji. W przypadku stwierdzenia wad należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny, który będzie podstawą do roszczeń wobec Sprzedającego.


9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


9.1. / Kupujący zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 200 roku), ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.
9.2. / Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wysłanie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki, listownie lub na adres e-mail Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz o niewykorzystaniu Dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z numerem konta bankowego, na które ma zostać przelana zwracana kwota.
9.3. / W przypadku odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona Sprzedającemu w stanie nie zmienionym (nie noszącym śladów otwierania, wykorzystania lub zniszczenia), na koszt Kupującego w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9.4. / Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej od Kupującego i potwierdzenia jej zgodności ze stanem pierwotnym, w ciągu 14 dni na wskazane w oświadczeniu konto Kupującego zostaną przelane środki pieniężne.


10. DANE OSOBOWE


10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Sprzedający.
10.2. / Dane podane przez Kupującego podczas składania zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.doomo.pl.
10.3. / Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych podmiotom realizującym usługi: księgowe i kurierskie, które następują na mocy umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, będą także przetwarzane do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego w celu windykacji należności oraz informowania o własnej ofercie handlowej.
10.4. / Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do obcych państw lub organizacji międzynarodowych.
10.5. / Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do 3 lat od momentu zakończenia budowy realizowanej na podstawie zakupionej Dokumentacji projektowej, lecz nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Kupujący dobrowolnie poinformuje Sprzedającego o momencie zakończenia budowy.
10.6. / Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dodatkowo przysługuje Kupującemu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10.7. / Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
10.8. / Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10.9. / Sprzedawca będący administratorem danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10.10. / W celu skorzystania z przysługujących Kupującemu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: doomo@doomo.pl lub numerem telefonu: +48 603 272 968.


11. POLITYKA COOKIES


11.1. / Strona internetowa pod adresem www.doomo.pl, której operatorem jest Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
11.2. / Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11.3. / Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający jako operator strony internetowej.
11.4. / Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać danych np. w formularzu zamówienia.
11.5. / Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz Użytkownika określonych funkcji.
11.6. / Przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na komputerze lub urządzeniach przenośnych Użytkownika. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź być informowanym o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Blokada lub ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. / Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin będzie dostępny na stronie www.doomo.pl.
12.2. / Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym momencie cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania w nich zmian.